Одним з активних напрямів роботи служби зайнятості є організація професійного навчання безробітних за професіями і спеціальностями, що користуються попитом на ринку праці.

Відповідно до статті 35 Закону України «Про зайнятість населення», професійна підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації осіб, які зареєстровані в службі зайнятості як безробітні, здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Професійне навчання зареєстрованих безробітних організовується службою зайнятості на замовлення роботодавців або для самозайнятості, провадження підприємницької діяльності за професіями, актуальними на ринку праці. Постійний аналіз потреби роботодавців Кіровоградської області в кваліфікованих працівниках визначає напрямки професійного навчання, за якими планується організація професійного навчання. Навчання організовується в закладах освіти, на базі підприємств та організацій, які, відповідно до законодавства, пройшли відбір та здатні забезпечити навчання за визначеною професією. Службою зайнятості створено і працюють 11 центрів професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. Навчання на базі цих навчальних закладів проводиться цілий рік за 95 ліцензованими робітничими професіями. При цьому використовується навчальна база з інноваційною технікою та технологіями, висококваліфікованими  працівниками. Так, упродовж 2021 року професійне навчання на замовлення роботодавця проходили 2,8 тис. зареєстрованих безробітних, з них 1,1 тис. осіб – навчалися в ЦПТО.

Одним із перспективних напрямків професійного навчання є дуальна система освіти. Це поєднання роботи і навчання, коли майбутнього фахівця  заклад освіти готує разом з підприємством. За основу цієї системи покладено принцип взаємного зв’язку теорії з практикою, що дозволяє учням не лише знайомитися з виробництвом, але й засвоювати прийоми та навички роботи на робочих місцях підприємств, установ, організацій. Для підприємств – це можливість підготовки робочих кадрів безпосередньо під своє виробництво, виробничі технології та обладнання, максимальна відповідність корпоративним інтересам, економія часу та коштів на пошук, підбір робітників, їх перенавчання та адаптація до умов конкретного виробництва. У 2021 році 7 осіб з числа зареєстрованих безробітних Кіровоградщини були залучені до навчання за дуальною формою.

Навчання безпосередньо на робочому місці є одним із видів послуг, що надає служба зайнятості людям, які мають досвід роботи, професійно-технічну або вищу освіту і бажають працювати. Багато безробітних у пошуках роботи стикаються з нестачею досвіду або втратою кваліфікації у зв’язку з перервою у трудовій діяльності. Тому роботодавці, в переважній більшості, готові організовувати навчання претендентів на робочі місця на виробництві шляхом стажування з метою набуття певного досвіду, відновлення кваліфікації. Слід зазначити, що така форма підвищення кваліфікації є прийнятною як для безробітних, так і для роботодавців. Роботодавцям стажування дозволяє оцінити професійні якості майбутнього працівника, його вміння і здатність опановувати нові технології, а безробітному – ознайомитися з особливостями виробництва, умовами праці, адаптуватись у трудовому колективі, а набуті знання і вміння дають можливість закріпитися на робочому місці. До такого виду навчання в цьому році залучено майже 1,5 тис. шукачів роботи Кіровоградщини.

Також служба зайнятості пропонує реальні шляхи щодо можливості підвищення конкурентоспроможності, зокрема вразливих верств населення, на ринку праці шляхом видачі ваучера на навчання. Ваучер – документ встановленого зразка, що дає особі право на перепідготовку за робітничою професією; підготовку за спеціальністю для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра або магістра, здобутих за іншою спеціальністю; спеціалізацію та підвищення кваліфікації за професіями і спеціальностями згідно з пріоритетними видами економічної діяльності. За ваучером можна навчатися на фахівців різних галузей економічної діяльності: сільське господарство, будівництво, харчові технології, транспорт, інформаційні технології тощо. Громадяни самостійно визначають професію або спеціальність, за якою будуть отримувати освітні послуги, а також форму та місце навчання.

Ваучер видається одноразово. Його вартість встановлюється в межах вартості навчання і не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначеного законом на момент прийняття рішення про його видачу. Оплата ваучерів здійснюється Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Так, 3 особи отримали ваучери для підготовки за спеціальностями «Харчові технології» та «Соціальна робота».

У випадках, коли людина має чималий досвід роботи за робітничою професією, упродовж трудового життя набула певних знань, умінь та навичок, проте немає відповідного документа державного зразка з присвоєнням робітничої кваліфікації, служба зайнятості пропонує скористатися послугою – підтвердження результатів неформального професійного навчання. Відповідно до законодавства, підтвердити результати неформального професійного навчання можливо за професіями, які наведені в Національному класифікаторі України ДК 003 «Класифікатор професій» у суб’єктів підтвердження, перелік яких затверджується Мінекономіки. Так, у 2021 році 2 особи скористалися такою послугою, підтвердили свої знання та отримали документи про підтвердження кваліфікації за професією «Кухар».